میلیاردر روس: کفگیر بانک مرکزی روسیه به ته دیگ خورده است!

میلیاردر روس: کفگیر بانک مرکزی روسیه به ته دیگ خورده است!

یک میلیاردر مشهور روس، اقدامات بانک مرکزی روسیه برای جلوگیری از تبعات منفی اقتصادی کرونا را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: کفگیر…