# عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

کرمان موتور شیراز