واقعا اگر بدون توجه به فضای فوتبال به لیگ برتر نگاه کنیم؛ فقط شرکتهای معدنی، نفتی و خودرویی هستند که در لیگ حضور دارند. یعنی لیگ فوتبال به صورت کامل عرصه حضور شرکت‌ها شده و هیچ نشانی از تیم‌های مردمی نیست.