مسئولین بیچاره دیگه از نفرین و ناله مردم خسته شدند، چه گناهی کردند مگه کسر بودجه داشتند خوب.
شنونده باید عاقل باشه!