# افزایش حقوق کارگران در سال 1400

کرمان موتور شیراز