این خبر فقط برا جلوگیری از کاهش قیمت است و صرفا کاربرد دلالی دارد.