# دارای شبکه اجتماعی و پیام رسان سازمانی

کرمان موتور شیراز