مگه خودر سازای خرفت داخلی جز دزدی و غارت کار دیگه ای هم بلدند؟!