درست شبیه شرکت های ما که به سلامت نیروی کار اهمیت میدن و حتی ماسک هم نمیدن