شما را بخدا بگید چند تا موشک نقطه زن ایرانی بزنن به ما از این زندگی فلاکت بار وسراسر شرمندگی خلاصمان بکنن