اگر جنسی باشد نیاز به یارانه ندارد وکوپن اگر جلوی صادرات کادب گرفته شود درست میشود نامردا بیش از اندازه صادر میکنند نمونهاش همین گوجه پیاز تخم مرع قرار بود 5000 تن صادر کنند ولی بالای 11000 تن صادر کدردن