انتشار اخبار کارداشیانها کمتر از کار انتشار موزیک ویدئو از طرف خواننده معلوم الحال با الکسیس تگزاس نیست.
به این فکر کنید که بخشی از مخاطبان شما نوجوانها هستند که شما هدایتشون میکنید که برن و راجع بهشون تحقیق کنن!