گرانفروشها ملت رو جر بدید یه چیزی هم به دولتی های … برسه
جیب برها … دارند اماده جریمه کردن میشوند