چاپ که نکردین چون آبروتون میرفت. همین که اشتباهتون رو تصحیح کردینم خوبه.