با اینکه تحلیل خوبی بود ولی چرا کرونا باعث افزایش قیمت بیتکوین نشود؟