ممنون از دولت تدبیر امید
دستورات حکیمانه رییس جمهور جواب مثبت داد
50هزار تومن کاهش
افت چشمگیر بهای سکه
کم شدن تورم کاهش شدید ملک وماشین
کمک به معیشت مردم
رفاه عمومی
کم شدن فاصله طبقاتی
روحانی مچکریم 🙂
دولت تدبیر امید