خیلی جالبه شماها همه رو هر فرض کردین ی احمق بودن خودت رو میگی ، انتخابات مال آمریکاست دولار وضعیت خوبی ندارن آره واقعا خوب شد گفتی واقعا تعطیلی ها