چرانام این اعدادمی اورد,,!!!واقعا ننگ هست این سخص سکان بانک مرکزی دردست بگیرد,,شرم اوراست نام اورارییس بانک مرکزی بگذاریم,,ابن فردنهایتا ارزش مسولیت نگهبانی ونظافت توالتهای پارکهای درجه سه دارد,,نه این سمت ,,,درسرخرمن وقت ,,نبود….که یودبانکی کسر وهمه رابه سمت خریدارز وسکه بکشاند,ننگ ترونالایقترازاین شخص وعادلی درکل تاریخ بانک مرکزی ایران نداشتیم عادلی درزمان هاشمی وهمتی درزمان روحاتی نالایق ترین روسای بانک مرکزی بودندوطیب نیا باارزش ترین وزیر اقتصادایران بودوظریف هم وزیرخارجه مناسبی بودند,,,ازاین دولت فقط این دونفرباارزش بودنذکه باید زینت همه دولتهاباشند,,,بقبه ارزشی ندارندووزیرمسکن هم باید وزیرمسکن ترک زبان دوران احمدی نژادباشدولاغیر,,,,