چطور شد بانک مرکزی قیمت ها آسانسوری برد بالا حالا میخواد پلکانی پایین بیاره . عجب، عجب ، عجب ، عجب ، عجب ،عجب ، عجب ، عجب ، عجب