واقعا که نبش قبر مسایل ،واقعا چیزی برای جلب نظر دم دست نداشتین اخه؟اینها رو ک میدونستیم و جریان ۴۰سال قبل است ها !!!