خدا به حقدقران لعنتتون کنه 200تن سیمان صادرات کردم بعد چهار ماه ،پولم نقد شده ده میلیون هم ضرر کردم چه طوری میخواهی مالیاتش را حساب کنی تراکنش بانکی دلیل بر سود نیست در سال چند بار هم حساب بانکی به خاطر پولشویی بسته میشه که چرا حساب کار میکنه خدا لعنتتون کنه چرا اذیت میکنید اگر پول حرام و غیر قانونی است شما راست میگین من صادر کننده که هیچ بانک جهانی با من کار نمیکنه چه طوری پولم را نقد کنم اگر صادرات نباشه حمایت و رونق تولید هست ایرانی را بدبخت کردید قدرت خرید نداره پس ما چی کار کنیم خدا لعنت کنه با قوانین نافص شما