خوب عقده گشائی میکنید و جوانهای مملکت را به کشتن میدین