اکتیوا

تیم اکتیوا در سال ۱۳۹۷ با حضور در نوآوردگاه بسته‌بندی هوشمند که در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد به صورت جدی طرح اکتیوا را استارت زدند و پس از کسب رتبه اول، با کمک «شتابدهنده شزان» شروع به انجام تحقیقات کردند.