مانع افت دلار فقط وغقط دولت ورییس نالایق بانک مرکزیست ولاغیر ودلیل