ما تو مجتمع آپارتمانی زندگی می‌ کنیم از وقتی قرطنینه شده هر روز صدای جر و بحث همسایه ها تو خونه شون میاد. خود منم با همسرم چند بار بگو مگو کردیم سر چیزایی که از قبل در موردش اختلاف داریم و حل شدنیم نیست. این کرونا تموم شه همون شب به شب همدیگه رو ببینیم راحت تریم بخدا