واقعا اگر مجبور نبودیم هیچ وقت آشغال خودروهای ایرانی بی کیفیت و از رده خارج وتاریخ گذشته رانمی خریدیم