یک‌ماشین‌۱۰میلیونی‌توچندرو۱۰۰میلیون‌مادروشو۱۰برابرگرون‌میشه‌بعدحالاک‌دیدن‌ماشیناشون‌رودستشون‌مونده‌دارن‌قطره‌چکونی۲میلیون‌و۵میلیون‌‌میان‌پایین.خدالعنتتون‌کنه‌بااین‌سیاست‌کثیف‌ونامردشون.اخه‌نامردی‌وظلم‌تاچه‌حد.گستاخی‌تاچه‌حد.خداازتون‌نگذره‌مسئولین‌دزدوبی‌غیرت‌ونامرد