این وام یه نوع توهین به بازنشستگان است حقوقها را همسان سازی بکنن انشااله خودشان محتاج وام شوند