یک زمانی اعلام کردند وام جوانان 40 میلیون تومان است که برای آن 15 سال قسط واریز کردیم تکلیف آن وام چه میشود؟