تا یچیز میشه مردم حمله میکنن چرا نشه 200میلیون متقاضیم هست اصن بگو سیصدبیشترم میشه تقاضا