هفت ماه پیش از یکی از پیمانکاران همین شرکت تسویه کردم و هنوز پولم رو ندادن
خدا یا به دادم برس