خدا لعنت کنه کارگزاری آگاه رو 70روز 60درصد سهام عدالت واگذار کردم دریغ از یک ریال واریزی سهام 20میلیونی شده 8میلیون بازم خبری نیست از واریزی آقا غلط کردیم واریز کن