ببین کارمون به کجاررسیده که بایدمنتظرانتخابات ریاست جمهوری فلان کشورباشیم…!!!؟؟؟آقاجون چه بایدن وچه ترامپ رییس جمهوربشن ایران براشون دشمنه…اتاق لوزی کاخ سفیدتعیین میکنه که همیشه ایران (حتی قبل ازانقلاب بنابه دلایلی که بحثش دراین مجال نمی گنجه)برای آمریکایک خطربوده وهست…!!!چه برسه که بعدازانقلاب باتوجه به اتفاقات ورویدادهای سیاسی وغیرسیاسی که افتاده ایران برای آمریکاوآمریکابرای ایران دشمن درجه یک بحساب میاد…رییس جمهوریک بخش ازسیستم وقدرت سیاسی آمریکاست”بخش دیگروعمده ترین قسمت دراختیارلابی هایی هستندکه حتی برروی سیاست آمریکاتاثیرگذارهستندورییس جمهورتنهاتصمیم گیرنده نیست.سیستم دیپلماسی یاسیاست کاری کاخ سفیدطوری طراحی شده که منتخبین ریاست جمهوری ووزیران شون ملزم به اجرای اون سیاست هاهستند.وازنظرحقیرهیچ وقت جوبایدن فشارحداکثری (ترامپ رو)که هزینه زیادی بردولت آمریکاتحمیل کرده یک شبه برنمیداره”بلکه کاری میکنه تاکارنیمه کاره دولت ترامپ(ازدیددولتمردان آمریکاییهاعرض می کنم)نتیجه بده واگرهم بخوادزمانی باایران توافق بکنه(که بااین شرایط بعیده)کارتهای بیشتری برای بازی کردن داشته باشه!!!ونبایداین مسله روازیادببریم که ایران کارت ویاامتیازات زیادی نداره چراکه بواسطه همین برجام دست وپای ایرانی هاروبستن ودرسیاست خارجی وفروش نفت ووضعیت داخلی ایران وضع بحدی بغرنج شده که دیگرآمریکانیازی نمی بینه که دست به ریسک بزنه وبیادتواین شرایط باایران توافق بکنه…مخلص کلام نظربنده(بعنوان یک فردی که کم وبیش ازسیاست سردرمیارم)اینه احتمال پیروزی ترامپ ورسیدن به کاخ سفیدزیاده چون هم قدرت دردست ایشونه وهم فردی غیرقابل پیش بینی هست وازالان بفکر(سرکوب احتمالی مخالفانش هست)ودرصورت پیروزی بایدن به این زودی هاقدرت ودولتوبه وی انتقال نمیده…ولی استثنایا این دوره ازانتخابات خیلی نزدیک ودوشادوش هست وبیان اینکه باقاطعیت کدام یک پیروزمیشن سخته…