آن زمان که بورس در اوج بود دولت در کمین فروش نشست و امروز که در قعر قرار گرفته هم دولت در کمین خرید نشسته است و این وسط سرمایه گذاران دارند همچنان اشتباه می کنند و بر عکس دولت عمل می کنند. سودجویی دولت فقط آن زمان نبود که بورس در اوج قرار داشت بلکه امروز به نظرم در قعر بورس سودجویی بیشتری دارد.