بادرود پرسپولیس تا کنون یک کارت دایمی که دارای حق عضویت ماهانه یا سالانه باشد اقدام ننموده چیزی که در دنیا رسم است حتی در اسپانیا هوادار با پرداخت بهای سهام سهامدار باشگاه نیز میگردد انتظار داریم پرسپولیس یا کانون هواداران ان کارتی دایمی تهیه وتوزیع نمایند در ستاره های مختلف مثل گذشته که دارای حق عضویت ماهیانه ویا سالانه باشد طوریکه در صورت عدم واریز حق عضویت دو ماه کارت شخص باطل گردد تا کنون یکبار خود باشگاه کارت صادر کرده در زمان عابدینی سپس بانک.کشاورزی .ملی وموسسه وگردشگری که بیفایده است وتازه انهم برای تهران بوده ومن با خزار سختی تونستم به این کارتها دسترسی پیدا کنم واینبار باید به بانک گردشگری که تنها در مراکز استانها است برم وبگیرم در حالیکه پرسپولیس در دورترین دهات نیز وجود دارد تکلیف انها چی میشود چون اتکای پرسپولیس تنها به تهران است که دایم پولی ندارد وهمیشه مشکلات مالی هوادار صادق را میازارد وروحا زجر میدهد