ماشالله بهتون خوب مردم وکشور رو به فلاکت انداختید .جای تشکر داره واقعا