سازمان استاندارد

با تصویب قانون در سال 1339 موسسه استاندارد ایران تاسیس شد و کار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز کرد و در همان سال به عضویت سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در آمد. در سال 1344 آزمایشگاه های واقع در شهر صنعتی کرج (محلی فعلی) به موسسه ملحق و نام آن به ” موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تغییر یافت. در سال 1349 قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شمال 17 ماده و 2 تبصره از تصویب مجلسین وقت گذشت. در سال های 1353 تا 1371 جایگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زیرمجموعه وزارت صنایع قرار داشت و از سال 1371 با تصویب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مجلس شورای اسلامی، موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل شد.

شماره تماس: 02188879461
آدرس: تهران ضلع جنوبی میدان ونک، شماره 2592