تشکر
مشکل ما مدیریت است.
دولت یک قانون موقت برقرار کنید که هرایرانی باید با کدملی سکه و دلار خریداری نماید.
در گام بعدی از این افراد مالیات اتخاذ کنند.
هر ایرانی در سال محدودیت خرید(سکه و دلار) داشته باشند.
یارانه و کمک معیشتی این افراد هم می توان مورد عنایت قرار داد.(بازدارنده افراد با دارایی خرد)
سوق دادن افراد به سمت بازار تولید.
ما در کشور باید جلوی #دلالی را بگیریم