من نمیدانم چرا بازار ارز را مدیریت نمی کنند؟؟؟؟
شما یک سامانه طراحی کن.واردکننده، صادرکننده، مردم عادی.
واد کننده و صادرکننده مشخص است.
برای مردم هم سیاست بازدارنده بگذارند یک به هرکد ملی دلار محدود بدهند و دوم هر کدملی که دلار خرید یارانه آن را قطع کنند.سوم دریافت مالیات از این افراد باشد.(اول اعلام کنند که بازدارنده باشد)
سیاست تشویقی اینکه مردم را با مدیریت صحیح به سمت تولید هدایت کنند.
البته یک مسئله است و شاید آن نوسان گیری ازمردم در بازار ارز می باشد.