با سلام
پست بانک ، بانکی ایست که بدون هر گونه شعار و تبلیغات رنگارنگ بخش عمده ای از فعالیت ها و ارائه خدمات مالی و بانکی خود را در دورافتاده ترین و کم برخوردار ترین مناطق متمرکز نموه است .#توسعه و عدالت ،#عمل بجای حرف ، #مهاجرت معکوس ، #کاهش هزینه های زندگی ،# حرکت جهادی