بانک دی

بانك دیبراساس قانون اجازه تأسيس بانك هایغير دولتیمصوب بيست و يكم فروردين ماه سال هزار و سيصد و هفتاد و نه، مستند به ماده 98 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعیو فرهنگیجمهوریاسلامیايران و در چارچوب قانون پولیو بانكیكشور مصوب تيرماه سال هزار و سيصد و پنجاه و يك، قانون عمليات بانكیبدون ربا مصوب سال 1362، و با رعايت قانون اصلاح قسمتیاز قانون تجارت مصوب بيست و چهارم اسفند ماه هزار و سيصد و چهل و هفت شمسیو همچنين با رعايت ساير قوانين جاریو با هدف تسهيل و فراهم ساختن امكان مشاركت گسترده و فراگير ملیو مردمیدر تمامیفعاليت هایسازنده، مثمر ثمر و موجه اقتصادیو مالیبويژه در زمينه هایپولي، مالیو بانكیتشكيل و اداره میگردد.

شماره تماس: 021-28930
آدرس: تهران، خیابان ولی عصر(عج)، بالاتر از پارک ملت، روبروی سازمان مدیریت صنعتی، نبش خیابان پروین ، شماره 45