شرکت دانش‌بنیان «آسال لیزر ساخت» در مسیر بومی‌سازی گام برمی دارد

شرکت دانش‌بنیان «آسال لیزر ساخت» در مسیر بومی‌سازی گام برمی دارد

چاپ سه‌بعدی شامل مجموعه‌ای از فرآیندها است که مواد به‌صورت کنترل‌شده‌ای به یکدیگر پیوند داده می‌شود تا یک شی سه‌بعدی ساخته شود. معمولاً این کار…