بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تولید و صادرات زعفران ایران

بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تولید و صادرات زعفران ایران

در جدیدترین شماره ماهنامه “دنیای سرمایه‌گذاری” مشکلات و فرصت‌های موجود در زمینه تولید، فرآوری و صادرات زعفران در ایران به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول…