باسلام.من کارگربیکارهستم خواهشا درشرایط فعلی ازاین ستون به ان ستون شاید فرجی شد دستم خالی شرمنده خانواده