عالی بود، چون ارنزدیک ازین موزه دیدن کرده ام، لطفا اگر میسر است این مطلب با تمام جزئیات و تصاویر برای من ارسال شود، سپاس