خداوکیلی کیدمیمیرم راحت بشیم از دستشون اینا که اکسیر جوانی دارن چیزیشون نمیشه مملکت مارو کجا بدنیا اومدم از ایرانی بودنم دیگه پشیمون ثروت مند ترین مملکت جهان چه میکنه بامردمش