با سو مدیریت دلار تا پنجاه تومان بالا مبرود تا همه چیز از هم بپاشد. امریکا هم خر است منافقین خائن، داعش خونریز و صهیونیست ها اشغالگر.