تو ایرانم دقیقامثل روسیه پایین ترین حقوقارو کارگرا دریافت می کنند، شایدماهم جزئی از روسیه هستیم خودمون خبرنداریم …