بله نه اینکه خودرویی را به خریدار باکلی اپشن نشون میدند،بعد موقع تحویل میان ازکلی آپشن ازسرو تش میزنند،بعدم چرا ارزش پول مردم را مصاحبه نمیکنند،که یک سال دست کارخونه،تف به غیرت مسئولین بی تفاوت